Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Podstawowe zadania i uprawnienia

Rozdział 2
Odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia Inspektora Wojewódzkiego i jego Zastępcy

§ 5.

1. Wojewódzki Inspektor kieruje pracą inspektoratu przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego     Inspektora i naczelników wydziałów.
2. Wojewódzki Inspektor sprawuje nadzór nad:
1) działalnością inspekcyjno-kontrolną, polegającą na wykonywaniu:
      a) kontroli działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
      b) kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru     budowlanego,
      c) inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
      d) kontroli wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych,
2) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof     budowlanych,
3) postępowaniami administracyjnymi w sprawach obiektów i robót budowlanych zgodnie z art. 83 ust. 3 Prawa budowlanego,
4) prowadzenie jako organ pierwszej instancji postępowań administracyjnych w sprawach      określonych ustawą o wyrobach budowlanych,
5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
6) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,            
8) organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków            
9) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,          
10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.    

§ 6.
 

1. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora koordynuje i sprawuje nadzór nad działaniami:
1) Wydziału Orzeczniczo-Prawnego,
2) Wydziału Inspekcji i Kontroli,
3) Wydziału Wyrobów Budowlanych.    


§ 7.

1. Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy:
1) wskazanie Starostom co najmniej trzech kandydatów na powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
2) ustalanie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,
3) zatwierdzanie planów kontroli,
4) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli organu,
5) udzielanie imiennych upoważnień do kontroli starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,
6) udzielanie imiennych upoważnień do kontroli powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
7) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
8) podpisywanie protokołów i wystąpień pokontrolnych z kontroli organów, o których mowa w pkt. 6 i 7,
9) udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,          
10) rozstrzyganie o przejęciu postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,          
11) podpisywanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  w  sprawach,  o   których mowa w § 5 ust. 2 pkt. 3, o ile do ich podpisywania nie zostały upoważnione inne osoby.          
12) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do  podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, wraz z określeniem  przedmiotowego zakresu upoważnienia,          
13) udzielanie upoważnień do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora w  postępowaniu przed sadami powszechnymi i Naczelnym Sądem     Administracyjnym,          
14) występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,          
15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego.          
16) udzielania imiennych upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień oraz odpowiedzi na skargi do  Naczelnego Sądu  Administracyjnego.  

2. Wojewódzki Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze,  określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.    

§ 8.


1. Podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora zastępuje go Zastępca Wojewódzkiego     Inspektora, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt.1 i 15.        

§ 9.


1 . Wojewódzki Inspektor podpisuje:
1) decyzje administracyjne, postanowienia oraz odpowiedzi na skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
2) akty prawa wewnętrznego,
3) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej     oraz posłów i senatorów,
5) protokoły kontroli organów i wystąpienia pokontrolne,
6) odpowiedzi na skargi i wnioski.

2. Zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisuje:
1) pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych  zadań,
2) podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora dokumenty wymienione w ust. 1,  z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 2.    

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-07 15:06przez:
Opublikowano:2020-11-07 00:00przez: Rafał Lempke
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Odwiedziny:3272

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.