Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Kompetencje wydziałów

Wydział Inspekcji i Kontroli - WIK,

Do zakresu działania Zespołu Kontroli Kompleksowej należy w szczególności: 

1) prowadzenie kontroli kompleksowych:

a) starosty, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,

b) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

2) prowadzenie kontroli doraźnych organów, wymienionych w pkt. 1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Do zakresu działania Zespołu Inspekcji Terenowej należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych zgodnie z art. 83 ust. 3 Prawa budowlanego

2) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora 

 

Stanowisko ds. Obronności i Bezpieczeństwa Państwa - SOB,

Do zakresu działania Stanowiska ds. Obronności i Bezpieczeństwa należą sprawy obiektów i robót budowlanych służących celom wojskowym i bezpieczeństwa na terenach zamkniętych, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora,

2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

3) występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

4) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

5) prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

6) opracowywanie projektów planów inspekcji, o których mowa w pkt. 4.

7) przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Wydział Orzeczniczo-Prawny - WOP,

Do zakresu działania Zespołu Orzecznictwa Administracyjnego należy w szczególności: 

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora,

2) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

3) występowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Do zakresu działania Zespołu Obsługi Prawnej należy w szczególności: 

1) obsługa prawna Wojewódzkiego Inspektora i Inspektoratu,

2) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Wydział Wyrobów Budowlanych - WWB

Do zakresu działania Wydziału Wyrobów Budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych należy:

1) prowadzenie kontroli planowanych i doraźnych;
 
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;
 
3) udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na jego wezwanie;    
                                                                 ,
4) zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;
 
5) przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, postanowień i decyzji; 
 
6)wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;
 
7) sporządzanie rocznego planu kontroli;
 
8) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu kontroli uwzględniających kontrole doraźne;
 
9) bieżąca współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora. 
 

Wieloosobowe lub jednoosobowe stanowisko:
ds. organizacyjno-administracyjnych - SOA,

Do zakresu działania Stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy obsługa organizacyjna i administracyjna Inspektoratu, a w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,

2) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,

3) gospodarka sprzętowa, 4) obsługa sekretariatu,

5) prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

7) prowadzenie akt osobowych pracowników i ewidencji kadrowej

 

ds. finansowych-główny księgowy - SGK

Do zakresu działania stanowiska ds. finansowych - gł. Księgowy należy obsługa finansowo-księgowa inspektoratu, a w szczególności:

1) prowadzenie księgowości budżetowej - wydatki;

2) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej,

3) naliczanie i rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych;

4) naliczanie i odprowadzanie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń;

5) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-11-07 15:59przez:
Opublikowano:2020-11-07 00:00przez: Rafał Lempke
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
Odwiedziny:2846

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.